Kaup ríkisins á íbúđarhúsnćđi í Grindavík

 • Fréttir
 • 4. mars 2024

English and Polish below /

Lög voru samþykkt á Alþingi um uppkaup íbúðarhúsnæðis í Grindavík 23. febrúar sl. Einstaklingum sem eiga íbúðarhúsnæði í Grindavík býðst að selja það til fasteignafélagsins Þórkötlu sem er í eigu ríkisins. Hægt verður að óska eftir að félagið kaupi húsnæðið til 31. desember 2024.

Enn hefur ekki verið opnað fyrir umsóknir, en stefnt er að því innan fárra daga. Hægt er að skrá sig á póstlista til að fá að vita hvenær hægt verður að sækja um með því að smella hér. 

Þau sem ekki geta nýtt sér stafræna umsókn munu geta bókað tíma hjá sýslumönnum og fengið aðstoð við umsóknina á skrifstofu sýslumanna. Unnið er að nánari útfærslu verklags og tímabókana hjá sýslumönnum og því er ekki hægt að óska eftir viðtali hjá sýslumanni að sinni. Stefnt er að því að það verði hægt á sama tíma og opnar fyrir stafræna umsókn.

Til að geta farið í uppkaupsferlið eru ákveðin skilyrði hein bæði um eiganda húsnæðis sem og húsnæðið sjálft: 

Skilyrði

Skilyrði sem gilda um eiganda húsnæðis

 • Þinglýstur eigandi þarf að vera einstaklingur eða dánarbú.
 • Þinglýstur eigandi þarf að hafa verið með skráð lögheimili í eigninni 10. nóvember 2023.
 • Hægt er að sækja um undanþágu frá skilyrði um lögheimili ef tímabundnar aðstæður skýra það. Þau sem eru undanþegin lögheimilisskráningu á þessum tíma skulu snúa sér til sýslumanna með sína umsókn.

Skilyrði sem gilda um húsnæði

 • Húsnæðið þarf að vera íbúðarhúsnæði.
 • Húsið má vera fullbúið eða enn í smíðum. Húsnæði í smíðum þarf að vera vátryggt með brunatryggingu húseignar í smíðum.
 • Húsnæðið þarf að vera staðsett innan þéttbýlismarka Grindavíkurbæjar samkvæmt gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins.
 • Húsnæðið má vera metið óviðgerðarhæft af Náttúruhamfaratryggingu Íslands og búið að gera upp bætur. Þá er húsnæðið tekið yfir af Þórkötlu fasteignafélagi án þess að greitt sé fyrir það.

Söluverð

Fullbúið húsnæði
Söluverð er 95% af brunabótamati eignar á söludegi.

Hægt er að skoða brunabótamat eignar í fasteignaskrá.

Húsnæði í smíðum
Fyrir húsnæði í smíðum er söluverð 95% af áætluðu endurstofnverði miðað við byggingastig.

Endurstofnverð er áætlun á því hvað kostar að byggja húsnæðið aftur.

Ef brunabótamat eða áætlað endurstofnverð er greinilega hærra en áætlað markaðsverð 9. nóvember 2023 þá er söluverð miðað við markaðsverð sem verður metið sérstaklega af félaginu.

Greiðsla
Greiðsla til seljanda er söluverð að frádregnum eftirfarandi liðum:

Áhvílandi lán

Óski seljandi þess að Fasteignafélagið Þórkatla taki yfir lánin sem hvíla á húsnæðinu dregst það frá greiðslu.

Ef skuldir eru fallnar í gjalddaga við söluna þarf seljandi að gera þær upp samhliða, líkt og í hefðbundnum fasteignaviðskiptum.

Greiddar bætur frá NTÍ

Hafi Náttúruhamfaratrygging Íslands þegar greitt vátryggingabætur vegna húsnæðisins dragast þær frá greiðslunni.

Gjaldfallnar skuldir

Skuldir sem fallnar eru í gjalddaga við kaupin og tengjast eignarhaldi íbúðarhúsnæðisins, til dæmis húsfélagsgjöld, skulu gerðar upp af seljanda samhliða.

Verðmæti eignar hefur minnkað

Við ákvörðun fjárhæðar greiðslu er tekið tillit til þess ef verðmæti eignar hefur rýrnað að hálfu seljanda áður en samningur komst á.

Rýrnun getur til dæmis falist í að eigandi hafi fjarlægt svokallað fylgifé fasteignarinnar, hluti sem eiga almennt að fylgja með við sölu. Þetta getur til dæmis verið innréttingar, eldavél, ofn og önnur tæki, gluggatjöld, ljósleiðari, ljós og fleira þess háttar.

Sölukostnaður

Ríkissjóður í gegnum Fasteignafélagið Þórkötlu ber kostnað af viðskiptunum en ekki seljandi eins og venja er í fasteignaviðskiptum.

Söluferli

Unnið er að reglugerð sem skilgreinir framkvæmd söluferlisins ítarlega. Upplýsingar hér verða uppfærðar þegar þær liggja fyrir.

Umsókn

Hægt er að sækja um söluferli húsnæðis til 31. desember 2024.

Stafræn umsókn um kaup á íbúðarhúsnæði er í vinnslu og mun birtast á þessari síðu. Stefnt er að því að einstaklingar sem uppfylla skilyrði um kaup geti klárað söluna að fullu með stafrænum hætti.

Þeir sem ekki geta nýtt sér stafræna umsókn munu geta bókað tíma hjá sýslumanni og fengið meiri þjónustu.

Fasteignafélagið Þórkatla fær til sín allar umsóknir sem berast og tekur ákvörðun um kaup.

Kaupsamningur

Kaupsamningum sem eru undirritaðir rafrænt verður þinglýst rafrænt í kjölfarið.

Greiðsla

Greiðsla mun berast innan 5 virkra daga eftir að kaupsamningur hefur verið undirritaður.

Við söluna er 5% af söluverði haldið eftir. Það fæst greitt að fullu við afsal ef engar skuldir eða eignarrýrnum kemur í ljós.

Afhending

Afhending er 1-3 mánuðum eftir undirritun kaupsamings. Kaupandi velur afhendingartíma í umsóknarferlinu.

Afsal

Afsal er um mánuði eftir afhendingu.

Þá fær seljandi síðustu greiðsluna, afsalsgreiðsluna, sem er 5% söluverðs.

Dæmi

Dæmið er með fyrirvara um breytingar þegar reglugerð um útfærslu kaupferlisins verður samþykkt.

Hjón velja að sækja um að Fasteignafélagið Þórkatla kaupi íbúðarhúsnæði þeirra. Þau eiga eignina saman og skiptist eignarhlutur þeirra jafnt.

Brunabótamat eignar er 45 milljónir og eignarhlutur þeirra er 30 milljónir.

 1. Þau fylla út umsókn á Ísland.is eða hjá sýslumönnum.

 2. Báðir eigendur undirita umsóknina.

 3. Fasteignafélagið Þórkatla tekur á móti umsókninni, yfirfer og samþykkir kaupin.

 4. Báðir eigendur undirrita kaupsamninginn.

 5. Eigendur fá greiddan út sinn hlut fyrir utan 5% afsalsgreiðslu sem haldið er eftir til að gera upp ógreidd gjöld. Hvor aðili fær því 14.250.000 krónur inn á sinn reikning.

 6. Eigendur velja afhendingartíma í umsóknarferlinu sem er á bilinu 1-3 mánuðum eftir kaupsamning. Nánari útfærsla á afhendingarferli verður kynnt þegar reglugerð liggur fyrir.

 7. Afsal og afsalsgreiðsla fer fram um mánuði eftir afhendingu.

Kæruleiðir

Framkvæmdin er byggð á lögum um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík.

Ákvæði stjórnsýslulaga gilda eingöngu um ákvarðanir félagsins sem varða kaup á íbúðarhúsnæði skv. 3. gr. og um veitingu forgangsréttar skv. 4. gr. Aðilum máls er heimilt að kæra ákvarðanir á grundvelli 3. og 4. gr. laganna til úrskurðarnefndar náttúruhamfaratryggingar.

 

English

Laws were approved in the Alþingi regarding the purchase of residential housing in Grindavík on February 23 of last year. Individuals who own residential housing in Grindavík are invited to sell it to the state-owned real estate company Þórkötla. It will be possible to request the company to purchase the housing until December 31, 2024.

The application process has not yet been opened, but it is expected to be available within a few days. You can subscribe to a mailing list to be notified of when it will be possible to apply by clicking here.

Those unable to utilize a digital application can schedule an appointment with county officials and receive assistance with the application at the county office. Detailed information and appointment schedules with county officials are being worked on, so it is not possible to request an interview with county officials at the moment. It is aimed that this will be possible at the same time as the opening of digital applications.

To participate in the purchase process, specific conditions apply to both the property owner and the housing itself:


Conditions

Conditions applicable to the property owner:

 • The registered owner must be an individual or the estate of a deceased person.
 • The registered owner must have had a registered legal residence in the property by November 10, 2023.
 • An exception from the residency requirement can be applied for under temporary circumstances. Those exempt from residency registration at this time should contact county officials with their application.

Conditions applicable to the housing:

 • The housing must be residential.
 • The house can be either fully furnished or still under construction. Housing under construction must be insured with fire insurance for the property under construction.
 • The housing must be located within the urban boundaries of Grindavíkurbær according to the current municipal master plan.
 • The housing can be assessed as non-repairable by the Natural Disaster Insurance of Iceland, and improvements can be made. In such cases, the housing is taken over by Þórkötla real estate company without payment.

Sale Prices:

For fully furnished housing:

 • The sale price is 95% of the estimated property value on the day of sale.
 • The estimated property value can be viewed in the property registry.

For housing under construction:

 • The sale price is 95% of the estimated reconstruction cost based on the construction stage.
 • The reconstruction cost is an estimate of the cost to rebuild the housing.
 • If the estimated property value or reconstruction cost is significantly higher than the estimated market value on November 9, 2023, the sale price is determined based on the market value, which will be specifically evaluated by the company.

Payment:

The payment to the seller is the sale price minus the following deductions:

At the time of the sale, 5% of the sale price is retained. It is fully paid upon confirmation if no debts or property disputes come to light.

Delivery:
Delivery occurs 1-3 months after the signing of the purchase agreement. The buyer selects the delivery date during the application process.

Afsal (final payment):
Afsal takes place approximately one month after delivery. At this point, the seller receives the final payment, afsalsgreiðsla, which is 5% of the sale price.

Example:
The example is subject to change when the regulation governing the implementation of the purchase process is approved.

A married couple chooses to apply for Þórkatla Real Estate Company to purchase their residential property. They jointly own the property, and their shares are divided equally.

The estimated property value is 45 million, and their share is 30 million.

They fill out the application on Ísland.is or with county officials.

Both owners sign the application.

Þórkatla Real Estate Company receives, reviews, and approves the application.

Both owners sign the purchase agreement.

Owners receive payment for their share, excluding the 5% afsals payment held to settle outstanding payments. Each party receives 14,250,000 ISK into their respective accounts.

Owners choose a delivery date within the application process, typically 1-3 months after the purchase agreement. Detailed information on the delivery process will be provided when the regulation is finalized.

Afsal and afsalsgreiðsla occur about a month after delivery.

Legal Proceedings:
The implementation is based on laws regarding the purchase of residential housing in Grindavík.

Provisions of administrative laws only apply to decisions of the company regarding the purchase of residential housing, according to Article 3, and the granting of preferential rights, according to Article 4. Parties involved are allowed to appeal decisions based on Articles 3 and 4 of the laws to the Natural Disaster Insurance Appeals Board.

 

Polish 

Parlament Islandzki przyjął ustawy dotyczące zakupu mieszkań w Grindavíku 23 lutego tego roku. Osoby posiadające mieszkania w Grindavíku mają możliwość sprzedaży ich do państwowego przedsiębiorstwa nieruchomości Þórkötla. Złożenie wniosku o zakup mieszkania będzie możliwe do dnia 31 grudnia 2024 r.

Proces składania wniosków nie został jeszcze otwarty, ale prawdopodobnie zostanie on otwarty w ciągu kilku dni. Można natomiast zapisać się na listę, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie można składać wnioski.

Osoby niezdolne do skorzystania z aplikacji cyfrowej mogą umówić się na spotkanie z urzędnikami powiatowymi i otrzymać pomoc w składaniu wniosku w biurze powiatowym. Pracuje się nad szczegółowymi informacjami i harmonogramami spotkań z urzędnikami powiatowymi. Obecnie umówienie się na rozmowę z urzędnikami powiatowymi jest nadal niemożliwe. Zakłada się, że będzie ono możliwe w tym samym czasie co otwarcie aplikacji.

Aby wziąć udział w procesie zakupu, obowiązują określone warunki zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i samej

nieruchomości:
Warunki

Warunki dotyczące właściciela nieruchomości:
Zarejestrowany właściciel musi być osobą fizyczną lub spadkobiercą zmarłej osoby. 

Zarejestrowany właściciel musi mieć zarejestrowane legalne miejsce zamieszkania w nieruchomości do 10 listopada 2023 r.

Można ubiegać się o wyjątek od wymogu zameldowania w szczególnych okolicznościach. Osoby nie posiadające meldunku w tym czasie powinny skontaktować się z urzędnikami powiatowymi w celu złożenia specjalnego wniosku.
Warunki dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość musi być nieruchomością mieszkalna. 

Dom może być w pełni wyposażony lub w trakcie budowy. Mieszkanie w trakcie budowy musi być ubezpieczone od pożarów w trakcie budowy.

Mieszkanie musi znajdować się w granicach miejskich miasta Grindavíku zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Mieszkanie może być uznane za niezamieszkalne przez Islandzkie Ubezpieczenia od Katastrof Naturalnych. W takich przypadkach mieszkanie jest przejmowane przez firmę nieruchomości Þórkötla bez opłat.

Ceny sprzedaży:

Dla w pełni wyposażonych mieszkań:

 • Cena sprzedaży to 95% szacowanej ceny kompensacji pożarowej w dniu sprzedaży.
 • Szacowaną wartość nieruchomości można zobaczyć w rejestrze nieruchomości.

Dla mieszkań w trakcie budowy:

 • Cena sprzedaży to 95% szacowanych kosztów budowy w oparciu o etap budowy.
 • Koszty budowy to szacunkowy koszt odbudowy mieszkania.
 • Jeśli szacowana cena kompensacji pożarowej lub koszty odbudowy są znacznie wyższe niż szacowana wartość rynkowa w dniu 9 listopada 2023 r., cena sprzedaży jest ustalana na podstawie wartości rynkowej, która zostanie oceniona przez firmę.

Płatność:
Płatność dla sprzedającego to cena sprzedaży pomniejszona o następujące potrącenia:
W czasie sprzedaży zatrzymuje się 5% ceny sprzedaży. Jest w pełni opłacane po potwierdzeniu, jeśli nie wyjdą na jaw żadne długi ani spory dotyczące nieruchomości.

Oddanie mieszkania:
Oddanie mieszkania następuje 1-3 miesiące po podpisaniu umowy kupna. Kupujący wybiera datę w trakcie procesu składania wniosku.

Afsal (ostateczna płatność):
Afsal ma miejsce około miesiąc po oddaniu mieszkania. Wtedy sprzedający otrzymuje ostatnią płatność, afsalsgreiðsla, która wynosi 5% ceny sprzedaży.

Przykład:
Przykład podlega zmianom w przypadku zatwierdzenia regulacji dotyczącej wdrożenia procesu zakupu.
Małżeństwo decyduje się złożyć wniosek o to, aby Fasteignafélagið Þórkatla zakupiło ich nieruchomość mieszkalną. Wspólnie są właścicielami nieruchomości, a ich udziały są dzielone równo.
Szacowana wartość nieruchomości to 45 milionów, a ich udział to 30 milionów.
Wypełniają wniosek na Ísland.is lub u urzędników powiatowych.

Obaj właściciele podpisują wniosek.
Fasteignafélagið Þórkatla otrzymuje, sprawdza i zatwierdza wniosek.
Obaj właściciele podpisują umowę kupna.

Właściciele otrzymują płatność za swój udział, pomijając 5% płatność afsal zatrzymaną na uregulowanie zaległych płatności. Każda strona otrzymuje 14 250 000 ISK na swoje odpowiednie konta.
Właściciele wybierają datę dostawy w trakcie procesu wnioskowania, zazwyczaj 1-3 miesiące po umowie kupna. Szczegółowe informacje na temat procesu dostawy zostaną udostępnione po zatwierdzeniu regulacji.
Afsal i afsalsgreiðsla następują około miesiąca po dostawie.

Postępowanie prawne:
Wdrożenie opiera się na prawach dotyczących zakupu mieszkań w Grindavík.
Postanowienia prawa administracyjnego stosują się tylko do decyzji firmy dotyczących zakupu mieszkań, zgodnie z artykułem 3, oraz przyznawania praw pierwszeństwa, zgodnie z artykułem 4. Stronom zaangażowanym przysługuje prawo odwołania się od decyzji na podstawie artykułów 3 i 4 prawa do Rady Odwoławczej ds. Ubezpieczeń od Katastrof Naturalnych.


Deildu ţessari frétt

AĐRAR FRÉTTIR

Fréttir / 9. apríl 2024

Pistill bćjarstjórnar 9. apríl

Fréttir / 5. apríl 2024

Zimna woda w Grindavík

Fréttir / 3. apríl 2024

Hlúum ađ heilsunni. Ókeypis kostir